PN-ky“ sa dočkali významných zmien. 

Od 01.06.2022 lekári oprávnení rozhodovať o dočasnej pracovnej neschopnosti budú môcť potvrdzovať dočasnú práceneschopnosť vytvorením elektronického záznamu v elektronickej zdravotnej knižke pacienta „ePN“. ePN nahradí listinnú formu potvrdzovania dočasnej pracovnej neschopnosti.

Do 31.05.2023 je používanie ePN dobrovoľné. V uvedenom období si lekár môže kedykoľvek vybrať, či vystaví konkrétnu PN elektronicky, alebo – ako doteraz – v listinnej forme na predpísanom tlačive. Nie je možné potvrdiť jednu PN oboma spôsobmi naraz.
Údaje o PN budú z Národného zdravotníckeho informačného systému zaslané do informačného systému Sociálnej poisťovne automaticky a po ich automatizovanom spracovaní následne zasielané do systému poskytujúcemu služby zamestnávateľom.

Ak lekár vystaví ePN, na požiadanie osoby, vystaví o vytvorení elektronického záznamu „Odpis ePN“. „Odpis ePN“ je osobitné tlačivo, nejedná sa o štandardné tlačivo „Potvrdenie o dočasnej pracovnej neschopnosti“.
Lekár vystavením ePN automaticky uznáva pacienta za PN zo všetkých poistných vzťahov, okrem poistného vzťahu, z ktorého osoba vzhľadom na chorobu môže vykonávať zárobkovú činnosť – tento vzťah lekár v ePN vyznačí.
Ako doteraz lekár môže uznať osobu PN najviac 3 kalendárne dni spätne na základe lekárskeho nálezu zubno-lekárskej pohotovostnej služby, ambulantnej pohotovostnej služby alebo ústavnej pohotovostnej služby.

Príslušný ošetrujúci lekár v ePN určí dátum predpokladaného skončenia PN (ak v nie je možné presne určiť dĺžku trvania PN, môže zadať dátum ďalšej kontroly). Na vyšetrení osoby vykonanom najneskôr v deň určený ako predpokladaný koniec PN lekár na základe zhodnotenia zdravotného stavu pacienta:

• zistí, že PN trvá – zaznamená v ePN nový dátum predpokladaného skončenia dočasnej pracovnej neschopnosti; lekár pri zmene predpokladaného dňa skončenia dočasnej pracovnej neschopnosti môže zmeniť predtým určenú chorobu podľa MKCH-10, ktorá vyžaduje pokračovanie PN, alebo môže uviesť iný dôvod trvania PN; alebo
• rozhodne o ukončení PN a vytvorí o tom záznam v ePN ku dňu, v ktorom bolo vykonané vyšetrenie.

Pri ePN sa nevystavuje preukaz o trvaní PN k poslednému dňu kalendárneho mesiaca. Chybne vystavený elektronický záznam o PN je lekár povinný bezodkladne stornovať.
Nedostavenie sa na kontrolné vyšetrenie Kontrolným vyšetrením sa rozumie kontrolu trvania PN, resp. jej dôvodov. Tým nie je dotknutá možnosť lekára predvolať pacienta na potrebné vyšetrenie aj mimo termínu kontrolného vyšetrenia. Napr. ak sa pacient lieči na úraz, ktorý bude vyžadovať liečbu 2 mesiace, lekár vyznačí v ePN dátum predpokladaného skončenia PN. Ak zdravotný stav pacienta však bude vyžadovať v uvedenom období aj niekoľko ošetrení lekárom (napr. preväzy), lekár tieto vykoná bez potreby opätovného posúvania dátumu predpokladaného ukončenia PN.

Ak sa do dňa určeného ako deň skončenia PN osoba nedostaví na ďalšie vyšetrenie bez dohodnutia náhradného neskoršieho termínu s príslušným lekárom, ktorý určil PN, tento deň sa považuje za deň ukončenia PN (lekár vytvorí elektronický záznam o ukončení PN). Ak sa osoba dohodne s príslušným ošetrujúcim lekárom na neskoršom termíne vyšetrenia, ošetrujúci lekár v ePN určí nový dátum predpokladaného skončenia PN.

zdroj: lekom.sk

Podobné články

Podané najväčšie TRESTNÉ oznámenie v dejinách Slovenskej republiky…

“Slovensko čarovné. Dnes som podal aj za vas najväčšie trestné oznámenie na…

Známy markizák to už nevydržal a Igorovi Matovičovi adresoval DSRNÝ ODKAZ! Igor, toto si prečítaj!

Juraj Čurný z markizáckej šou Chartshow adresoval premiérovi Igorovi Matovičovi drsný odkaz.…

Slováci, POZOR! Národný Portál Zdravia: Ten kto neabsolvuje preventívnu zubnú prehliadku, bude si musieť…

Počet preventívnych prehliadok u zubárov rapídne poklesol. informuje o tom na Národný portál…

Prísnejší trest než sa čakalo: Polícia obvinila vodiča z tragickej nehody v Bratislave, TOTO mu hrozí!

Policajti odboru kriminálnej polície Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Bratislave sa v…